Už jen jeden krok Začněte psát novou životní kapitolu PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Procesní management

Prezenční studium Délka studia 3 roky Titul Bc.

Tady to půjde! Studuj prakticky, jak řídit výrobní a obchodní procesy ve firmě.

Během studia tohoto programu se naučíte pochopit a nastavit procesy ve firmě tak, aby vše fungovalo, jak fungovat má.

Program Procesní management je profesně orientovaný. Nebudete tedy trávit tolik času v přednáškových sálech, ale mnohem víc si toho vyzkoušíte při praktické výuce.

Vše u sebe
Vše u sebe
Posluchárny, studovny, knihovna, menza, sportovní zařízení, koleje ...
Mezinárodní projekty
Mezinárodní projekty
Díky množství smluv se zahraničními univerzitami má téměř každý student možnost vycestovat do zahraničí.
Prestižní lokalita
Prestižní lokalita
Čeká na tebe prestižní lokalita Technologického parku – českého Silicon Valley, kde vznikají celosvětové projekty.
Perspektivní uplatnění
Perspektivní uplatnění
FP je skvělý základ pro podnikatelský i profesní život, poznáš praxi i kolegy z oboru a získáš kontakty.

Co konkrétního získáte studiem programu Procesní management?

I studium tohoto programu Vás povede nejen k prohloubení schopnosti kritického myšlení, ale i k získání teoretických znalostí i cenných praktických zkušeností.

Mezi ty zásadní patří:

  • zkušenosti se softwarovými a hardwarovými nástroji, které pomáhají v procesním řízení
  • schopnost propojit projektový management s logistikou, marketingem a dalšími disciplínami
  • příprava na procesní management postavený na digitalizaci v éře Průmyslu 4.0.

 

Jak a kde se uplatníte po absolvování tohoto programu?

Naši absolventi nacházejí uplatnění především na pozicích:

  • procesních inženýrů
  • manažerů výroby
  • manažerů logistiky

V čem je program Procesní management výjimečný?

Ve 2. a 3. ročníku probíhá praktická výuka ve specializované Laboratoři řízení podnikových procesů (LAPROCO), která je koncipovaná jako cvičný výrobní podnik.

Do výuky jsou zapojeni i odborníci z řady významných firem (Škoda Auto, ABB, Bosch, OR-CZ a další). Do firem jsou organizovány exkurze, které se těší u studentů velké oblibě. A lze tam samozřejmě absolvovat i praxi.

Absolventi často pokračují v navazujícím magisterském programu, který je zaměřený na strategické řízení podniků.

O studijním programu Procesní management garant programu doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.
Štěpán student 3. ročníku Procesního managementu

„Jakmile dodělám školu, chtěl bych podnikat v oboru strojírenství, chtěl bych vyrábět čerpadla.“

„Na mém studijním programu se mi líbí spojení strojírenství a ekonomiky, líbí se mi, jak je celý obor pojatý. Je to o řízení výroby, kdy se učíme základní věci jako je například konstruování nebo technologie materiálů a student se může rozhodnout, zda se v tomto dál rozvíjet, nebo se může více zabývat ekonomikou.“

„Nejvíce využívám laboratoř se spoustou různých přístrojů jako je CNC frézka, 3D tiskárna, 3D scanner, robotické rameno a spousta dalších.“

„Procesní management jsem si vybral proto, že se mi líbí kombinace strojírenství a ekonomiky a tento obor je maximálně spojuje.“

„Procesní management bych doporučil těm studentům, které baví strojírenství, ale nejsou z celého srdce pouze strojaři.“

Simona studentka 3. ročníku Procesního managementu

„Určitě doporučuji tento studijní program těm, kteří mají rádi lidský přístup a zároveň technologie a tyto dvě věci propojují. Zajímá vás i podnikání? V tomto případě vám Procesní management doporučuji.“

„Procesní management mě učí pracovat v systémech a softwarech, které již nyní mají široké využití a budou ho mít i v budoucnu. Zároveň mě učí lidskému přístupu a plánování.“

„Nacházíme se na jihu Moravy, kde má strojírenství dlouhou tradici a právě propojení tradice s novými technologiemi nabízí velice zajímavý způsob, jak se dál rozvíjet a jak najít uplatnění.“

„V budoucnu bych ráda pracovala na perspektivních projektech, kde bych byla součástí týmu a měla velice šikovné a nadané spolupracovníky.“

icon
Odpovědi Časté dotazy
Je možné odovzdávat seminární práce/projekty ve slovenštině?

Ano, u nás na fakultě je možné odevzdávat práce a komunikovat i ve slovenském jazyce (pokud se nejedná o výuku v jazyce anglickém).

Je možné psát závěrečnou práci ve slovenském jazyce?

Ano, je to možné, pokud se nejedná o studijní programy vyučované v anglickém jazyce.

V jak velkých skupinách probíhá výuka na Fakultě podnikatelské?

Je to rozdílné – dle studijních programů. Obecně se dá říci, že výuka formou cvičení probíhá obvykle ve skupinách od 25 do 30 studentů.

V některých předmětech probíhá výuka ve specializovaných laboratořích, kde mohou být skupiny po max. 15 studentech.

Přednášky jsou pak dle kapacit učeben/poslucháren (max. 320 studentů v největší přednáškové místnosti).

Je na Fakultě podnikatelské možnost dálkového studia?

Bakalářské studijní programy se otevírají pouze v prezenční formě studia.

V kombinované formě studia se otevírají navazující magisterské studijní programy - Informační management, Strategický rozvoj podniku, Účetnictví a finanční řízení podniku.

Kombinovaná (dálková) forma studia je kombinací distanční a prezenční formy.

Je v případě přijetí možnost odložení studia o 1 rok?

Odložení studia o 1 rok ihned po přijetí není možné. Podle Studijního a zkušebního řádu VUT je přerušení studia v prvním semestru možné pouze ve výjimečných případech, zejména z důvodů zdravotních.

Kdy mám žádat o stipendium a koleje?

Žádost o koleje může podat uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí ke studiu a obdržel vstupní heslo do informačního systému. Žádost se podává elektronicky v informačním systému cca od poloviny června.

Žádost o stipendium je možné podat až po zápisu do studia.

Uznáváte místo přijímaček SCIO test?

Ano. Uchazeč, který do stanoveného termínu nezašle na fakultu certifikát o dosažení percentilu 60 a více a žádost o přijetí, bude pozván na přijímací zkoušku na fakultu. 

Když neuspěji u maturity v květnu, ale přijímačky zvládnu, čeká se na výsledek maturity do září, nebo již nemohu ke studiu tento rok nastoupit?

V případě neúspěšné maturity v řádném termínu nelze studium zahájit, i když byla přijímací zkouška úspěšná.

Jaké mám možnosti ve volbě rozvrhu (zvládnu při studiu i brigády)?

Student si registruje jednotlivá vyučování (přednášky a cvičení) v rámci rozvrhu přednáškové skupiny. Do určité míry lze registrovat rozvrh, který bude vyhovovat jeho potřebám. Záleží na rychlosti studenta po spuštění registrace v informačním systému.

Jak je složité postoupit do magisterského studia, pokud budu studovat bakalářské studium na Vaší fakultě?

Studenti bakalářských studijních programů na Fakultě podnikatelské mohou být přijati do navazujícího magisterského studia prominutím přijímací zkoušky, pokud dosáhnou stanoveného váženého studijního průměru za celé bakalářské studium. Aktuálně je to průměr do 1,90 včetně.

Stačí vykonat jedny přijímačky na více programů?

Ano, uchazeč, který podá přihlášky ke studiu na více studijních programů, koná přijímací zkoušku pouze jednou.

Kolik studentů dokončí bakalářské programy?

Obecně nelze odpovědět, a to vzhledem k širší nabídce studijních programů jak profesních tak akademických.

Je v rámci studia nějaká praxe?

Ve všech bakalářských studijních programech je ve studijním plánu zařazena praxe. Větší rozsah praxe je v profesně zaměřených studijních programech (Manažerská informatika, Procesní management a Entrepreneurship and Small Business Development).

Je možné uznat úspěšně absolvované předměty z jiné univerzity?

Děkan může uznat předměty se shodným obsahem absolvované ve stejném stupni studia, které byly zakončeny zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem s hodnocením A, B, C a od jejichž vykonání neuplynulo více než 5 roků. Počet kreditů absolvovaného předmětu musí být stejný nebo vyšší než je počet kreditů předmětu studijního plánu příslušného studijního programu na Fakultě podnikatelské.

Je možné studovat s využitím individuálního studijního plánu?

Individuální studium se povoluje pouze výjimečně ze závažných důvodů (zejména zdravotních). A dále studentům, kteří vyjíždí na semestrální studijní pobyt do zahraničí v rámci programů Erasmus+, Free Mover apod.

Co mám dělat, pokud se mi kryjí přijímací zkoušky na Fakultu podnikatelskou s jinou přijímací zkouškou nebo s maturitou?

Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů se budou konat ve dvou termínech (pátek nebo sobota). Pokud by nastala kolize pátečního termínu s maturitou, provedeme změnu na sobotní termín (požádat e-mailem studijní oddělení – studijni@fp.vut.cz ).

Mohu uvést na přihlášku ke studiu více studijních programů?

Uchazeč může podat přihlášky ke studiu více studijních programů. Na každý studijní program podává samostatnou, jednotlivě placenou přihlášku. Uchazeč pak koná jednu přijímací zkoušku.

Musím přiložit k přihlášce ověřené maturitní vysvědčení?

Uchazeč, který úspěšně složí přijímací zkoušku, dokládá úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení až u zápisu do studia.

Co mám dělat, pokud jsem po odeslání přihlášky zjistil, že v ní mám chyby?

Kontaktujte studijní oddělení (studijni@fp.vut.cz) se žádostí o opravu.

Může za mě přijít k zápisu ke studiu někdo jiný (pokud se v daném termínu nemohu osobně dostavit)?

K uskutečnění zápisu můžete zplnomocnit jinou osobu. Podpis na plné moci musí být úředně ověřený.